1

Организиране и провеждане на специализирани обучения

КЛИЕНТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ (ИА „ЖА“)

ПЕРИОД:
02/2014 – 09/2014

„ИНФРАКЕЪР“ АД СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКИЯ ПАРТНЬОР „ТИНСА” ЕООД ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕМИ, ПРЯКО ОБВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА „ЖА“, КАКТО И ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е:

  • ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБРЕ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ДА ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И НЕПРЕКЪСНАТО ПОВИШАВАЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ СТРАНА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ КАДРОВИЯ СЪСТАВ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ;
  • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ, КАТО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДХОДЯЩИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СТИМУЛИРА ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И МОТИВАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.

„ИНФРАКЕЪР-ТИНСА“ ДЗЗД ОРГАНИЗИРА И ИЗПЪЛНИ УСПЕШНО СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ:

  • ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРУКТУРНИ ПОДСИСТЕМИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;
  • ОБЩИ МЕТОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ОЦЕНКА НА РИСКА;
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ISO: 9001-2008 И 19011/2011;
  • ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.

ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ:

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (БАЗОВ КУРС);
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ);
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (НАПРЕДНАЛИ).

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВИ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

3

Планиране на човешките ресурси в национална компания „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и в „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
09/2012 – 09/2013

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ВКЛЮЧВАШЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

• ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДИТ В ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ;
• СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА РАМКА;
• РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ГРАДОВЕТЕ БУКУРЕЩ, ВАРШАВА, ВИЕНА И ФРАНКФУРТ.

ПРОЕКТЪТ Е СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС ПО ПРИОРИТЕТНА ОС „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ 2007 – 2013 Г.