proekti8

Анализ на потенциала за регионално и транспортно развитие на пристанище Бургас като част от Дунавско – Черноморски мултипристанищен регион

КЛИЕНТ:

ОБЩИНА БУРГАС

ПЕРИОД:
12/2017

ИНФРАКЕЪР АД изготви Анализ на потенциала за регионално и транспортно развитие на Пристанище Бургас като част от Дунавско – Черноморски мултипристанищен регион, в рамките на проект “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ (DBS Gateway Region) № DTP1-1-050-3.1.

Изготвения анализ на пристанище Бургас включваше:

 • идентифициране на потенциалните видове товари, които могат да се превозват между пристанищата по р. Дунав и пристанище Бургас. необходима инфраструктура. бариери за бизнеса;
 • идентифициране на проблемите, които възпрепятстват по – нататъшното развитие и усъвършенстване на пристанищната инфраструктура;
 • определяне на перспективите за по – ефективно използване на капацитета на пристанищната инфраструктура;
 • посочване на възможностите за подобряване обслужването на корабите като предпоставка за увеличаване на полезните ефекти от товарната превозна дейност на морския транспорт;
 • посочване на възможностите за смяна на видовете транспорт (мултимодални терминали) при обработката на товари през пристанище Бургас;
 • преглед на състоянието на транспортния (морски транспорт) и логистичен сектор в региона на Бургас и приноса му за социално – икономическото развитие на страната, включително връзките и потенциала за развитие на индустриалните зони в бургаски регион;
 • преглед на тенденциите за развитие на транспорта и логистиката и очакваното място на р. Дунав и на вътрешно – водния транспорт в бъдеще.

Проектът е финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014- 2020“, Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския регион, специфична цел “Подкрепа на екологични и сигурни транспортни системи и балансирана достъпност на градските и селските райони“.

Untitled-1

Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
01/2016 – 06/2017

„ИНФРАКЕЪР“ АД съвместно с германския партньор „ПИ ТИ ВИ ТРАНСПОРТ КОНСУЛТ“ ГМБХ, разработи Национален Транспортен Модел и изготви „Интегрирана транспортна стратегия на Република България в периода до 2030 г.“

Интегрираната транспортна стратегия на Република България в периода до 2030 г. е одобрена с Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерски съвет. Интегрираната транспортна стратегия осигурява подкрепа на българската администрация като инструмент за продължително развитие на решенията и инвестиционното планиране в транспортния сектор.

Изпълнените по проекта дейности включваха:

 • Анализ на нуждите на сектора транспорт в република България – автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и интермодален;
 • Създаване на база от технически данни;
 • Изготвяне на Национален Транспортен Модел;
 • Анализ и оценка на административния капацитет на бенефициентите по проекта;
 • Определяне на национални цели и приоритети;
 • Определяне на подходящи мерки за постигане на набелязаните цели;
 • Идентифициране на проекти, произтичащи от разработените мерки;
 • Изготвяне на Стратегическа екологична оценка (СЕО).
 • Изготвяне на Интегрирана транспортна стратегия

Стратегията е в съответствие и покрива приоритетите и изискванията, заложени в предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на Европейските фондове в периода 2014 – 2020 г., както и в регламентите за трансевропейската транспортна мрежа и спомага за устойчивото развитие на транспортната инфраструктура, базирайки се на баланс между социалните, икономическите и екологични изисквания.

По проекта бяха проведени специализирани обучения на 6 служителя от МТИТС за работа със софтуера за транспортно моделиране PTV VISUM. Предадени бяха 4 лиценза на софтуера със срок за техническа поддръжка до 2020 г.

Бяха проведени 3 дискусионни форума с над 100 участника, както и техническа среща между представители на МТИТС, на Европейската комисия и Консултанта за обсъждане на финалния вариант на Стратегията.

Проектът се финансира със средства от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

1

Предварително проучване за изпълнение на проект „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София-Перник-Радомир-Кулата”

КЛИЕНТ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДП „НКЖИ“)

ПЕРИОД:
12/2015 – 02/2016

ИНФРАКЕЪР АД изготви предварително проучване за изпълнението на проект „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София – Перник – Радомир – Кулата“, при подготовка на документацията за неговото кандидатстване за финансиране на Държавно Предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“.

Изпълнените по проекта дейности включваха:

 • Изготвяне на констатации и заключения от анализа на Плана за развитие и Стратегията за ERTMS на България;
 • Анализ на съществуващо положение в НКЖИ по отношение на системите за сигнализация и телекомуникация;
 • Оценка и анализ на нуждите на ж.п. линията София – Перник – Радомир – Кулата в контекста на внедряване на ERTMS;
 • Изчисляване на индикативната стойност на разходите по проекта на базата на резултатите от оценката на нуждите;
 • Анализ на възможностите за финансиране и обоснована необходимост от финансиране по „Механизъм за свързване на Европа“ като единствена реална възможност за внедряване на ERTMS по линията София – Перник – Радомир – Кулата;
 • Анализ на възможните алтернативи за участие и финансиране от „Механизъм за свързване на Европа“ (Кохезионен и Общ пакет);
 • Изводи и препоръки относно подготовката на документацията и обхвата на проекта с цел подобряване на шансовете му при оценката и избора за финансиране.

Проектът е финансиран със средства по Механизъм за Свързване на Европа.

1

Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци

КЛИЕНТ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДППИ)

ПЕРИОД:
08/2014 – 01/2015

ИНФРАКЕЪР АД съвместно с холандския партньор „МАРИТАЙМ ТРАНСПОРТ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС” Б.В. разработи концепция за развитие на българските пристанища с основна цел привеждане на техническия капацитет, технологията и организацията на работа в пристанищата за обществен транспорт с национално значение в България в съответствие с Европейските стандарти и националните и международните екологични изисквания.

Концепцията за развитие на българските пристанища е изготвена съобразно насоките и нормативната уредба на Общността и Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура и нормативната уредба на Република България.

Концепцията за развитието на българските пристанища съдържа:

 • Анализ на съответствието и тенденциите в международния превоз на пътници и товари като част от пристанищната дейност (анализ на товаропотоците (пътникопотоците), обработвани (преминаващи) през пристанищата);
 • Прогноза за динамиката на товарооборота, който ще се обработва в пристанищата;
 • Анализ на стратегически фактори, влияещи върху пристанищния сектор;
 • Анализ на търсенето и предлагането на транспортни услуги в пристанищата;
 • Възможности за финансиране на пристанищното развитие със средства от европейските и/или други фондове и/или програми;
 • Анализ и предложения за модернизиране на технологиите за обработка на товарите;
 • Информация за пристанищата в България и участието им в европейските транспортни коридори;
 • SWOT анализ на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение по региони.

Проектът е финансиран със средства от Структурните фондове на ЕС и Републиканския бюджет по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

1

Изготвяне на предварителен бизнес план за нова редовна железопътна линия за превоз на мултимодални единични товари по направление пристанище Бургас (република България) – свободна зона Пирот (Сърбия)

КЛИЕНТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ (ИАМА)

ПЕРИОД:
11/2014 – 12/2014

ИНФРАКЕЪР АД изготви предварителен бизнес план, целящ да развие нова редовна железопътна услуга за превоз на мултимодални единици товари по направлението пристанище Бургас (Република България) – Свободна зона Пирот (Република Сърбия).

Основната цел на проекта беше да се подобрят и популяризират връзките между пристанище Бургас и хинтерланда чрез железопътен транспорт, като по-евтина и екологосъобразна алтернатива на превоза с камиони, което да осигури повече товари и да повиши конкурентоспособността на пристанището.

Основните задачи по проекта бяха:

 • Насърчаване на устойчивото развитие на товарния транспорт;
 • Оптимизиране на съществуващите операции на железопътния и морски транспорт;
 • Развитие на интермодален транспорт;
 • Идентифициране на социални и икономически цели.

В разработката е направена оценка на въздействието на околната среда от евентуалното прехвърляне на товарите от пътен към железопътен транспорт.

Проектът беше възложен в изпълнение на дейност 7.1 от работен пакет 7 „Осъществяване на пилотен проект” от проекта „Мултимодална платформа Адриатическо море – река Дунав – Черно море”/ Adriatic-Danube-Black Sea multimodal platform/ (ADB multiplatform), съфинансиран със средства по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

1

Измерване на динамичното взаимодействие между пантограф и контактна мрежа в участъка Димитровград – Свиленград

КЛИЕНТ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДП „НКЖИ“)

ПЕРИОД:
11/2014 – 12/2014

ИНФРАКЕЪР АД извърши измерване на динамичното взаимодействие между пантограф и контактна мрежа в участъка Димитровград – Свиленград“, с параметри от км 231+560 в междугарието Ябълково-Димитровград до км 297+750 в междугарието Свиленград-турска граница, съгласно изискванията на Техническата спецификация за оперативна съвместимост „Енергия“ и на стандарт EN50317:2002

Основните задачи по проекта бяха:

 • Осигуряването на влак от два куплирани помежду си локомотива тип 1116 на Рейл Карго, оборудвани с ЕО пантографи;
 • Избор на контролна секция за провеждане на измерванията в участъка Димитровград-Свиленград и осигуряване на влакови прозорци;
 • Монтаж на измервателна апаратура в двата локомотива;
 • Измерване на път, скорост, време, ток и продължителност на електрически дъги, възникващи между пантограф и контактен проводник при заявените скорости 160 km/h (200 km/h) на движение в железопътната линия;
 • Измерване на повдигането на контактния проводник от пантограф при фиксатор и преминаване на влака с двата локомотива.
1

Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни услуги в република българия и изготвяне на мерки за оптимизирането им

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
09/2012 – 04/2013

ИНФРАКЕЪР АД съвместно с германския партньор „ТРАНСКЕЪР” АГ извърши задълбочен анализ и обективна оценка на пазарното търсене на железопътни транспортни пътнически услуги в Република България и изготви мерки за тяхното оптимизиране.

Целта на проекта беше да спомогне и ускори процеса на оптимизация и нейното превръщане в печеливша услуга с необходимото качество, чрез конкретни действия и програми:

 • Изготвяне на анализ на качеството и обхвата на пътническите железопътни превозни услуги, предлагани на територията на Република България;
 • Идентифициране на търговски изпълними железопътни пътнически превозни услуги;
 • Изготвяне на модел на база данни и процедури за мониторинг на пътническите железопътни транспортни услуги;
 • Разработване на предложения за оптимизиране на разходите за пътнически железопътни транспортни услуги;
 • Изготвяне на Маркетингова стратегия на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за развитие на пътническите превозни железопътни услуги;
 • Изработване на мерки за оптимизиране на дейността на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД, както и предложение за подобряване ефективността на Договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и Държавния бюджет.

2

Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от национална компания „Железопътна инфраструктура“

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
09/2012 – 04/2013

„ИНФРАКЕЪР“ АД съвместно с съвместно с германския партньор „ТРАНСКЕЪР” АГ извърши консултантските услуги в подкрепа на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура„ (ДП „НКЖИ“) за подобряване на дейностите по поддръжката на железопътната инфраструктура и процедурите на действие на железопътното движение, чрез извършване на анализ на съществуващите съоръжения, персонал, организация и правила на работа и чрез предлагането на нов подход, основан на най-добрите практики по света.

Ключовите дейности по проекта бяха:

 • Извършване на оценка на проектите в изпълнение за поддръжка на железния път от ДП „НКЖИ“;
 • Подобряване на организацията на дейностите по поддръжката на железния път, извършвани от ДП „НКЖИ“;
 • Изготвяне на оценка на прилаганите практики на управление на движението и разпределението на електрическа енергия на ДП „НКЖИ“;
 • Подобряване на системата за управление на движението и енергоразпределението на ДП „НКЖИ“ при използване на наличните технически средства;
 • Предлагане на решение за реализацията на една обединена система за управление на движението и енергоразпределението в ДП „НКЖИ“.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и Държавния бюджет.

1

Предоставяне на професионални консултации и извършване на обучение по прилагането на стандартите: бдс en-50126-1:2006 и бдс еn 50159:2010 – стандарти, създадени от европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC)

КЛИЕНТ:

БАЛКАНТЕЛ ООД

ПЕРИОД:
02/2018 – 03/2018

Изпълнението на настоящия проект имаше за цел да повиши квалификацията на служителите в „Балкантел“ ООД чрез специализирани обучения и консултации.

За да бъде гарантирано производството на продукт от гледна точка на висока надеждност, безотказност и работа в условията на високо ниво на безопасност, „ИНФРАКЕЪР“ АД проведе обучения и консултации на служителите на „Балкантел“ ООД, в процеса на внедряване на високите изисквания на стандартите БДС EN 50126-1:2006 и БДС EN 50159:2010., които са съществени за производството на продукта RADIS.

С изпълнението да проекта са постигнати следните резултати:

 • Проведени са специализирани обучения на служители на „Балкантел“ ООД за развиване на умения за прилагането на стандартите БДС EN 50126-1:2006 и БДС EN 50159:2010, създадени от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC);
 • Предоставяне на професионални консултации по прилагането на БДС EN 50126-1:2006, БДС EN 50159:2010 стандарти, създадени от Европейския комитет за електротехническа стандартизация ( CENELEC);
 • Осигурена информираност на обществеността;
 • Осигурено ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Изпълнението на проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект „Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечерски център „Радис“.

4

Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от администрацията на район витоша

КЛИЕНТ:

РАЙОН ВИТОША – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПЕРИОД:
01/2015 – 03/2015

„ИНФРАКЕЪР“ АД съвместно с българския партньор „ИТАЛ 1” ЕООД организира и проведе специализирани обучения на служители от администрацията на Район Витоша – Столична Община за придобиване на специфични компетенции за работа със софтуерни продукти, езикови компетенции и такива в областта на строителството, паркоустройството и озеленяването.

С изпълнението да проекта са постигнати следните резултати:

 • Проведени специализирани обучения на служителите от районната администрация, според установените нужди и предпочитания;
 • Установени са нужди, области и теми за бъдещо развитие по конкретни обучения на целевите групи;
 • Проведени са обучения за повишаване капацитета и ефективността за взаимодействие – вътрешно и между дирекциите и отделите в администрацията – представители на целевата група;
 • Осигурена е информираност на обществеността, достъп и участие на заинтересованите страни и оповестяване приноса на ЕСФ и Р. България;
 • Осигурено ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОПАК по отношение изпълнението на дейностите и разходването на средствата по бюджета на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и бюджета на Република България