За компанията

Начало За компанията

За компанията

„ИНФРАКЕЪР“ АД е българска консултантска компания в областта на инфраструктурата и транспорта, основана през 2010 г.
„ИНФРАКЕЪР“ АД Е БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ТРАНСПОРТА, ОСНОВАНА ПРЕЗ 2010 Г.

„ИНФРАКЕЪР“ АД ПРЕДОСТАВЯ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА.

„ИНФРАКЕЪР“ АД ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ И ПО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА РЪКОВОДНИ КАДРИ.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СВОИТЕ ПРОЕКТИ, „ИНФРАКЕЪР” АД РАБОТИ СЪВМЕСТНО С ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ И ПРИДОБИ МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И АДАПТИРАНЕТО НА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ.

“ИНФРАКЕЪР” АД Е СЪОСНОВАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИЯ И ИНДУСТРИЯ /RASTIA/, ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ UNIFE.

„ИНФРАКЕЪР“ АД ПРИТЕЖАВА ЛИЦЕНЗ НА СОФТУЕР ЗА ТРАНСПОРТНО МОДЕЛИРАНЕ VISUM С АКТУАЛИЗИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ. ТОВА НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ.

Политика по качеството„ИНФРАКЕЪР“ АД УСПЕШНО ВНЕДРИ И ПОДДЪРЖА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, СЪГЛАСНО СТАНДАРТ ISO 9001:2015, СЕРТИФИЦИРАНА ОТ RINA SEVICES S.P.A. ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО СЕРТИФИКАТ № 30742/14/S Е „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГА, СТРОИТЕЛСТВОТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНОТО, ПЪТНОТО И ПРИСТАНИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. ТЕХНИЧЕСКИ, ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ. УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА, РИСКА И ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА.“

„ИНФРАКЕЪР“ АД ПРИТЕЖАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0728/11.07.2017 Г., ИЗДАДЕНО ОТ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 166, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 2022 Г.

"ИНФРАКЕЪР” АД Е ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА „ТИНСА“ ЕООД.

„ТИНСА“ ЕООД Е НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 2387 ПО ДИРЕКТИВА 2008/57/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 ЮНИ 2008 Г. ОТНОСНО ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА С РАЗРЕШЕНИЕ №1/04.07.2012, ИЗДАДЕНО ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

„ТИНСА“ ЕООД Е ОПРЕДЕЛЕН ОРГАН С РАЗРЕШЕНИЕ №002-1/09.09.2013, ИЗДАДЕНО ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОДСИСТЕМИ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА.

„ТИНСА“ ЕООД Е ОЦЕНЯВАЩ ОРГАН EIN НОМЕР BG/36/0015/0001, ПРИЗНАТ С УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОЦЕНЯВАЩ ОРГАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 402/2013, ИЗДАДЕНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.

„ТИНСА“ ЕООД Е ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ №182 ОКА, СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17020:2012, ИЗДАДЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ. „ТИНСА“ ЕООД Е ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОННАТА ГРУПА НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ NB-RAIL, СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2008/57/ЕО ОТНОСНО ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА.

ТИНСА ЕООД Е ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОННАТА ГРУПА НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ NB-RAIL, СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2008/57/ЕО ОТНОСНО ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА.

ФИРМА „ТИНСА“ ЕООД ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ ПО ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА ЧАСТИ И ЕЛЕМЕНТИ ОТ ERTMS/ETCS ОБОРУДВАНЕ – ЧАСТ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА.