1

Предоставяне на професионални консултации и извършване на обучение по прилагането на стандартите: бдс en-50126-1:2006 и бдс еn 50159:2010 – стандарти, създадени от европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC)

КЛИЕНТ:

БАЛКАНТЕЛ ООД

ПЕРИОД:
02/2018 – 03/2018

Изпълнението на настоящия проект имаше за цел да повиши квалификацията на служителите в „Балкантел“ ООД чрез специализирани обучения и консултации.

За да бъде гарантирано производството на продукт от гледна точка на висока надеждност, безотказност и работа в условията на високо ниво на безопасност, „ИНФРАКЕЪР“ АД проведе обучения и консултации на служителите на „Балкантел“ ООД, в процеса на внедряване на високите изисквания на стандартите БДС EN 50126-1:2006 и БДС EN 50159:2010., които са съществени за производството на продукта RADIS.

С изпълнението да проекта са постигнати следните резултати:

 • Проведени са специализирани обучения на служители на „Балкантел“ ООД за развиване на умения за прилагането на стандартите БДС EN 50126-1:2006 и БДС EN 50159:2010, създадени от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC);
 • Предоставяне на професионални консултации по прилагането на БДС EN 50126-1:2006, БДС EN 50159:2010 стандарти, създадени от Европейския комитет за електротехническа стандартизация ( CENELEC);
 • Осигурена информираност на обществеността;
 • Осигурено ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Изпълнението на проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект „Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечерски център „Радис“.

4

Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от администрацията на район витоша

КЛИЕНТ:

РАЙОН ВИТОША – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПЕРИОД:
01/2015 – 03/2015

„ИНФРАКЕЪР“ АД съвместно с българския партньор „ИТАЛ 1” ЕООД организира и проведе специализирани обучения на служители от администрацията на Район Витоша – Столична Община за придобиване на специфични компетенции за работа със софтуерни продукти, езикови компетенции и такива в областта на строителството, паркоустройството и озеленяването.

С изпълнението да проекта са постигнати следните резултати:

 • Проведени специализирани обучения на служителите от районната администрация, според установените нужди и предпочитания;
 • Установени са нужди, области и теми за бъдещо развитие по конкретни обучения на целевите групи;
 • Проведени са обучения за повишаване капацитета и ефективността за взаимодействие – вътрешно и между дирекциите и отделите в администрацията – представители на целевата група;
 • Осигурена е информираност на обществеността, достъп и участие на заинтересованите страни и оповестяване приноса на ЕСФ и Р. България;
 • Осигурено ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОПАК по отношение изпълнението на дейностите и разходването на средствата по бюджета на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и бюджета на Република България

1

Организиране и провеждане на специализирани обучения

КЛИЕНТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ (ИА „ЖА“)

ПЕРИОД:
02/2014 – 09/2014

„ИНФРАКЕЪР“ АД СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКИЯ ПАРТНЬОР „ТИНСА” ЕООД ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕМИ, ПРЯКО ОБВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА „ЖА“, КАКТО И ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е:

 • ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБРЕ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ДА ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И НЕПРЕКЪСНАТО ПОВИШАВАЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ СТРАНА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ КАДРОВИЯ СЪСТАВ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ;
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ, КАТО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДХОДЯЩИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СТИМУЛИРА ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И МОТИВАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.

„ИНФРАКЕЪР-ТИНСА“ ДЗЗД ОРГАНИЗИРА И ИЗПЪЛНИ УСПЕШНО СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ:

 • ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРУКТУРНИ ПОДСИСТЕМИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;
 • ОБЩИ МЕТОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ОЦЕНКА НА РИСКА;
 • ОБУЧЕНИЕ ПО ISO: 9001-2008 И 19011/2011;
 • ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.

ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ:

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (БАЗОВ КУРС);
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ);
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (НАПРЕДНАЛИ).

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВИ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

3

Планиране на човешките ресурси в национална компания „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и в „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
09/2012 – 09/2013

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ВКЛЮЧВАШЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

• ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДИТ В ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ;
• СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА РАМКА;
• РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ГРАДОВЕТЕ БУКУРЕЩ, ВАРШАВА, ВИЕНА И ФРАНКФУРТ.

ПРОЕКТЪТ Е СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС ПО ПРИОРИТЕТНА ОС „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ 2007 – 2013 Г.