Строителен надзор

Строителен надзор

За упражняване дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, „Инфракеър“ АД разполага с екип от правоспособни физически лица от различни специалности:
 • Архитектура;
 • Промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения;
 • Топлотехника (отопление, вентилация и климатизация);
 • Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация „електроинженер”;
 • Водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство или хидроенергийно строителство;
 • Транспортно строителство, пътно строителство или железопътно строителство;
 • Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация „Инженер в областта на телекомуникациите”;
 • Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "Tехнолог в областта на производствените процеси";
 • Специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите;
 • Пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението;
 • Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията;
 • Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките проучвания;
 • Юрист;
 • Околна среда.