Планиране на човешките ресурси в национална компания „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и в „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
09/2012 – 09/2013

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ВКЛЮЧВАШЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

• ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДИТ В ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ;
• СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА РАМКА;
• РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ГРАДОВЕТЕ БУКУРЕЩ, ВАРШАВА, ВИЕНА И ФРАНКФУРТ.

ПРОЕКТЪТ Е СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС ПО ПРИОРИТЕТНА ОС „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ 2007 – 2013 Г.