Предварително проучване за изпълнение на проект „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София-Перник-Радомир-Кулата”

КЛИЕНТ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДП „НКЖИ“)

ПЕРИОД:
12/2015 – 02/2016

ИНФРАКЕЪР АД изготви предварително проучване за изпълнението на проект „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София – Перник – Радомир – Кулата“, при подготовка на документацията за неговото кандидатстване за финансиране на Държавно Предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“.

Изпълнените по проекта дейности включваха:

  • Изготвяне на констатации и заключения от анализа на Плана за развитие и Стратегията за ERTMS на България;
  • Анализ на съществуващо положение в НКЖИ по отношение на системите за сигнализация и телекомуникация;
  • Оценка и анализ на нуждите на ж.п. линията София – Перник – Радомир – Кулата в контекста на внедряване на ERTMS;
  • Изчисляване на индикативната стойност на разходите по проекта на базата на резултатите от оценката на нуждите;
  • Анализ на възможностите за финансиране и обоснована необходимост от финансиране по „Механизъм за свързване на Европа“ като единствена реална възможност за внедряване на ERTMS по линията София – Перник – Радомир – Кулата;
  • Анализ на възможните алтернативи за участие и финансиране от „Механизъм за свързване на Европа“ (Кохезионен и Общ пакет);
  • Изводи и препоръки относно подготовката на документацията и обхвата на проекта с цел подобряване на шансовете му при оценката и избора за финансиране.

Проектът е финансиран със средства по Механизъм за Свързване на Европа.