Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
01/2016 – 06/2017

„ИНФРАКЕЪР“ АД съвместно с германския партньор „ПИ ТИ ВИ ТРАНСПОРТ КОНСУЛТ“ ГМБХ, разработи Национален Транспортен Модел и изготви „Интегрирана транспортна стратегия на Република България в периода до 2030 г.“

Интегрираната транспортна стратегия на Република България в периода до 2030 г. е одобрена с Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерски съвет. Интегрираната транспортна стратегия осигурява подкрепа на българската администрация като инструмент за продължително развитие на решенията и инвестиционното планиране в транспортния сектор.

Изпълнените по проекта дейности включваха:

  • Анализ на нуждите на сектора транспорт в република България – автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и интермодален;
  • Създаване на база от технически данни;
  • Изготвяне на Национален Транспортен Модел;
  • Анализ и оценка на административния капацитет на бенефициентите по проекта;
  • Определяне на национални цели и приоритети;
  • Определяне на подходящи мерки за постигане на набелязаните цели;
  • Идентифициране на проекти, произтичащи от разработените мерки;
  • Изготвяне на Стратегическа екологична оценка (СЕО).
  • Изготвяне на Интегрирана транспортна стратегия

Стратегията е в съответствие и покрива приоритетите и изискванията, заложени в предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на Европейските фондове в периода 2014 – 2020 г., както и в регламентите за трансевропейската транспортна мрежа и спомага за устойчивото развитие на транспортната инфраструктура, базирайки се на баланс между социалните, икономическите и екологични изисквания.

По проекта бяха проведени специализирани обучения на 6 служителя от МТИТС за работа със софтуера за транспортно моделиране PTV VISUM. Предадени бяха 4 лиценза на софтуера със срок за техническа поддръжка до 2020 г.

Бяха проведени 3 дискусионни форума с над 100 участника, както и техническа среща между представители на МТИТС, на Европейската комисия и Консултанта за обсъждане на финалния вариант на Стратегията.

Проектът се финансира със средства от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.