Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от администрацията на район витоша

КЛИЕНТ:

РАЙОН ВИТОША – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПЕРИОД:
01/2015 – 03/2015

„ИНФРАКЕЪР“ АД съвместно с българския партньор „ИТАЛ 1” ЕООД организира и проведе специализирани обучения на служители от администрацията на Район Витоша – Столична Община за придобиване на специфични компетенции за работа със софтуерни продукти, езикови компетенции и такива в областта на строителството, паркоустройството и озеленяването.

С изпълнението да проекта са постигнати следните резултати:

  • Проведени специализирани обучения на служителите от районната администрация, според установените нужди и предпочитания;
  • Установени са нужди, области и теми за бъдещо развитие по конкретни обучения на целевите групи;
  • Проведени са обучения за повишаване капацитета и ефективността за взаимодействие – вътрешно и между дирекциите и отделите в администрацията – представители на целевата група;
  • Осигурена е информираност на обществеността, достъп и участие на заинтересованите страни и оповестяване приноса на ЕСФ и Р. България;
  • Осигурено ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОПАК по отношение изпълнението на дейностите и разходването на средствата по бюджета на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и бюджета на Република България