Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от национална компания „Железопътна инфраструктура“

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
09/2012 – 04/2013

„ИНФРАКЕЪР“ АД съвместно с съвместно с германския партньор „ТРАНСКЕЪР” АГ извърши консултантските услуги в подкрепа на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура„ (ДП „НКЖИ“) за подобряване на дейностите по поддръжката на железопътната инфраструктура и процедурите на действие на железопътното движение, чрез извършване на анализ на съществуващите съоръжения, персонал, организация и правила на работа и чрез предлагането на нов подход, основан на най-добрите практики по света.

Ключовите дейности по проекта бяха:

  • Извършване на оценка на проектите в изпълнение за поддръжка на железния път от ДП „НКЖИ“;
  • Подобряване на организацията на дейностите по поддръжката на железния път, извършвани от ДП „НКЖИ“;
  • Изготвяне на оценка на прилаганите практики на управление на движението и разпределението на електрическа енергия на ДП „НКЖИ“;
  • Подобряване на системата за управление на движението и енергоразпределението на ДП „НКЖИ“ при използване на наличните технически средства;
  • Предлагане на решение за реализацията на една обединена система за управление на движението и енергоразпределението в ДП „НКЖИ“.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и Държавния бюджет.