Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци

КЛИЕНТ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДППИ)

ПЕРИОД:
08/2014 – 01/2015

ИНФРАКЕЪР АД съвместно с холандския партньор „МАРИТАЙМ ТРАНСПОРТ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС” Б.В. разработи концепция за развитие на българските пристанища с основна цел привеждане на техническия капацитет, технологията и организацията на работа в пристанищата за обществен транспорт с национално значение в България в съответствие с Европейските стандарти и националните и международните екологични изисквания.

Концепцията за развитие на българските пристанища е изготвена съобразно насоките и нормативната уредба на Общността и Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура и нормативната уредба на Република България.

Концепцията за развитието на българските пристанища съдържа:

  • Анализ на съответствието и тенденциите в международния превоз на пътници и товари като част от пристанищната дейност (анализ на товаропотоците (пътникопотоците), обработвани (преминаващи) през пристанищата);
  • Прогноза за динамиката на товарооборота, който ще се обработва в пристанищата;
  • Анализ на стратегически фактори, влияещи върху пристанищния сектор;
  • Анализ на търсенето и предлагането на транспортни услуги в пристанищата;
  • Възможности за финансиране на пристанищното развитие със средства от европейските и/или други фондове и/или програми;
  • Анализ и предложения за модернизиране на технологиите за обработка на товарите;
  • Информация за пристанищата в България и участието им в европейските транспортни коридори;
  • SWOT анализ на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение по региони.

Проектът е финансиран със средства от Структурните фондове на ЕС и Републиканския бюджет по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.