Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни услуги в република българия и изготвяне на мерки за оптимизирането им

КЛИЕНТ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)

ПЕРИОД:
09/2012 – 04/2013

ИНФРАКЕЪР АД съвместно с германския партньор „ТРАНСКЕЪР” АГ извърши задълбочен анализ и обективна оценка на пазарното търсене на железопътни транспортни пътнически услуги в Република България и изготви мерки за тяхното оптимизиране.

Целта на проекта беше да спомогне и ускори процеса на оптимизация и нейното превръщане в печеливша услуга с необходимото качество, чрез конкретни действия и програми:

  • Изготвяне на анализ на качеството и обхвата на пътническите железопътни превозни услуги, предлагани на територията на Република България;
  • Идентифициране на търговски изпълними железопътни пътнически превозни услуги;
  • Изготвяне на модел на база данни и процедури за мониторинг на пътническите железопътни транспортни услуги;
  • Разработване на предложения за оптимизиране на разходите за пътнически железопътни транспортни услуги;
  • Изготвяне на Маркетингова стратегия на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за развитие на пътническите превозни железопътни услуги;
  • Изработване на мерки за оптимизиране на дейността на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД, както и предложение за подобряване ефективността на Договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и Държавния бюджет.