Изготвяне на предварителен бизнес план за нова редовна железопътна линия за превоз на мултимодални единични товари по направление пристанище Бургас (република България) – свободна зона Пирот (Сърбия)

КЛИЕНТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ (ИАМА)

ПЕРИОД:
11/2014 – 12/2014

ИНФРАКЕЪР АД изготви предварителен бизнес план, целящ да развие нова редовна железопътна услуга за превоз на мултимодални единици товари по направлението пристанище Бургас (Република България) – Свободна зона Пирот (Република Сърбия).

Основната цел на проекта беше да се подобрят и популяризират връзките между пристанище Бургас и хинтерланда чрез железопътен транспорт, като по-евтина и екологосъобразна алтернатива на превоза с камиони, което да осигури повече товари и да повиши конкурентоспособността на пристанището.

Основните задачи по проекта бяха:

  • Насърчаване на устойчивото развитие на товарния транспорт;
  • Оптимизиране на съществуващите операции на железопътния и морски транспорт;
  • Развитие на интермодален транспорт;
  • Идентифициране на социални и икономически цели.

В разработката е направена оценка на въздействието на околната среда от евентуалното прехвърляне на товарите от пътен към железопътен транспорт.

Проектът беше възложен в изпълнение на дейност 7.1 от работен пакет 7 „Осъществяване на пилотен проект” от проекта „Мултимодална платформа Адриатическо море – река Дунав – Черно море”/ Adriatic-Danube-Black Sea multimodal platform/ (ADB multiplatform), съфинансиран със средства по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.