Предоставяне на професионални консултации и извършване на обучение по прилагането на стандартите: бдс en-50126-1:2006 и бдс еn 50159:2010 – стандарти, създадени от европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC)

КЛИЕНТ:

БАЛКАНТЕЛ ООД

ПЕРИОД:
02/2018 – 03/2018

Изпълнението на настоящия проект имаше за цел да повиши квалификацията на служителите в „Балкантел“ ООД чрез специализирани обучения и консултации.

За да бъде гарантирано производството на продукт от гледна точка на висока надеждност, безотказност и работа в условията на високо ниво на безопасност, „ИНФРАКЕЪР“ АД проведе обучения и консултации на служителите на „Балкантел“ ООД, в процеса на внедряване на високите изисквания на стандартите БДС EN 50126-1:2006 и БДС EN 50159:2010., които са съществени за производството на продукта RADIS.

С изпълнението да проекта са постигнати следните резултати:

  • Проведени са специализирани обучения на служители на „Балкантел“ ООД за развиване на умения за прилагането на стандартите БДС EN 50126-1:2006 и БДС EN 50159:2010, създадени от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC);
  • Предоставяне на професионални консултации по прилагането на БДС EN 50126-1:2006, БДС EN 50159:2010 стандарти, създадени от Европейския комитет за електротехническа стандартизация ( CENELEC);
  • Осигурена информираност на обществеността;
  • Осигурено ефективно изпълнение, спазване на законодателството и правилата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Изпълнението на проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект „Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечерски център „Радис“.