Анализ на потенциала за регионално и транспортно развитие на пристанище Бургас като част от Дунавско – Черноморски мултипристанищен регион

КЛИЕНТ:

ОБЩИНА БУРГАС

ПЕРИОД:
12/2017

ИНФРАКЕЪР АД изготви Анализ на потенциала за регионално и транспортно развитие на Пристанище Бургас като част от Дунавско – Черноморски мултипристанищен регион, в рамките на проект “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ (DBS Gateway Region) № DTP1-1-050-3.1.

Изготвения анализ на пристанище Бургас включваше:

  • идентифициране на потенциалните видове товари, които могат да се превозват между пристанищата по р. Дунав и пристанище Бургас. необходима инфраструктура. бариери за бизнеса;
  • идентифициране на проблемите, които възпрепятстват по – нататъшното развитие и усъвършенстване на пристанищната инфраструктура;
  • определяне на перспективите за по – ефективно използване на капацитета на пристанищната инфраструктура;
  • посочване на възможностите за подобряване обслужването на корабите като предпоставка за увеличаване на полезните ефекти от товарната превозна дейност на морския транспорт;
  • посочване на възможностите за смяна на видовете транспорт (мултимодални терминали) при обработката на товари през пристанище Бургас;
  • преглед на състоянието на транспортния (морски транспорт) и логистичен сектор в региона на Бургас и приноса му за социално – икономическото развитие на страната, включително връзките и потенциала за развитие на индустриалните зони в бургаски регион;
  • преглед на тенденциите за развитие на транспорта и логистиката и очакваното място на р. Дунав и на вътрешно – водния транспорт в бъдеще.

Проектът е финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014- 2020“, Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския регион, специфична цел “Подкрепа на екологични и сигурни транспортни системи и балансирана достъпност на градските и селските райони“.